彩神app

  • 国际地(di)域:
400-968-6088

疾(ji)速搜刮(gua)下载

搜刮(gua)化(hua)学品宁(ning)静手艺(yi)申明(ming) (MSDS)

货号(Cat.No.)
:

  


 

 

搜刮质(zhi)检证(zheng)书(CoA)

货号(Cat.No.)
:

批号(Lot.No.):


 


若何获得质检证书(COA)?

请输出(chu)货号(Cat.No.)和一(yi)个与之(zhi)婚配的批号(Lot.No).


比方:

货号: G8200;  
批号:516V065


在索莱宝的货物标签(瓶子上)上若何找到
货号(Cat.No.)和批号(Lot.No.)?

请点击检查这个标签例子..


为科研办事、为性命尽责